SKIP_TO

Czytaki OzN

Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix”, najwybitniejsze dzieła literatury pięknej polskiej i zagranicznej, książki popularnonaukowe oraz inne, niedostępne wcześniej w wersji dźwiękowej pozycje, dostępne są dla osób niewidomych i słabowidzących w Bibliotece Głównej, Filii nr 6, Filii nr 21, Filii nr 27, Filii nr 35, Filii nr 45 oraz Filii nr 56. Cyfrowe książki mówione zapisane w postaci plików multimedialnych (format CZYTAKA lub DAISY) można wysłuchać na urządzeniu Czytak. Format DAISY dostępny tylko w Filii nr 56.
Biblioteka Kraków przystąpiła do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca. Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Na podstawie umowy użyczenia, nieodpłatnie otrzymaliśmy odtwarzacze Czytak Plus, które są przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i słabowidzące. Czytelnicy z dysfunkcją wzroku mogą wypożyczać Czytaka wraz z książkami audio. Osoby posiadające własne urządzenie Czytak Plus mogą przynieść kartę pamięci Czytaka, na którą zostaną nagrane wybrane pozycje.

Regulamin wypożyczania Czytaka Plus w Bibliotece Kraków

Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa warunki wypożyczania odtwarzacza cyfrowych książek mówionych „Czytak Plus” osobom niewidomym i słabowidzącym. Akceptacja regulaminu następuje z chwilą jego podpisania przez osoby upoważnione do reprezentacji Biblioteki Kraków

Warunki wypożyczania Czytaka Plus osobom niewidomym i słabowidzącym
  1. Instytucja może wypożyczać Czytaka Plus jedynie osobie posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wzroku.
  2. Osoba wypożyczająca Czytaka Plus jest zobowiązana do podania numeru telefonu, który jest konieczny do utrzymywania kontaktu pomiędzy Instytucją a Osobą wypożyczającą urządzenie.
  3. Warunkiem wypożyczenia Czytaka Plus jest pisemne potwierdzenie wypożyczenia przez osobę niewidomą lub jego prawnego opiekuna.
  4. Termin zwrotu Czytaka Plus określa Instytucja, jednak czas wypożyczenia nie może być dłuższy niż 60 dni. Po tym okresie możliwe jest przedłużenie terminu zwrotu Czytaka Plus pod warunkiem aktywnego korzystania przez Czytelnika ze zbiorów książki mówionej dostępnych w Bibliotece Kraków.
  5. Osoby oddające urządzenia po terminie nie mogą ponownie wypożyczać Czytaka Plus.
  6. Z chwilą wypożyczenia Czytaka Plus osoba go używająca staje się za niego całkowicie odpowiedzialna i jest zobowiązana do zwrócenia go w oznaczonym terminie w takim stanie, w jakim został jej wypożyczony.
  7. W wypadku uszkodzenia Czytaka Plus, osoba go używająca ponosi koszty jego naprawy nieobjęte gwarancją producenta.
  8. W wypadku całkowitego zniszczenia lub zagubienia Czytaka Plus, osoba go używająca płaci odszkodowanie w wysokości odpowiadającej wartości sprzętu.
Urządzenie Czytak plus

© 2024 Biblioteka Kraków. Wszystkie prawa zastrzeżone.